Nasza oferta

Cennik odpadów obowiązujący od 1 kwietnia 2018 roku

Nazwa odpadu Kod odpadu Cena netto/1t VAT Cena brutto/1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 122,36 8% 132,15
Gruz ceglany 17 01 02 122,36 8% 132,15
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 128,18 8% 138,43
Odpadowa papa 17 03 80 268,36 8% 289,83
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 03 17 05 04 122,36 8% 132,15
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i  17 06 03 17 06 04 590,86 8% 638,13
Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 09 93,07 8% 100,52
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 12 12 227,43 8% 245,62
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 161,04 8% 173,92
Gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów i parków 20 02 02 57,32 8% 61,91
Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 84,19 8% 90,92
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) ex20 03 02 220,17 8% 237,78
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 160,16 8% 172,97
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 333,31 8% 359,97
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 200,93 8% 217,00


 Pełną wersje cennika odpadów obowiązującego od 1 kwietnia 2018 roku
można pobrać tutaj : Dodatkowe informacje zostaną Państwu udzielone pod numerem telefonu (032) 230 89 27.Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U z 2013r., poz.21) Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 7%

Biuletyn Informacji Publicznej
pon. - pt.: 6:00 - 18:00
sob.: 6:00 - 14:00


ul. Rybnicka, 44-100 GLIWICE
tel.: 668-136-080
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt czynny:
pon. - pt.: 7:00 - 17:00
sob.: 7:00 - 13:00


ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice
tel.kom. : 668-136-080
Spoty reklamowe
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi spotami reklamowymi.