Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Status prawny

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności na podstawie:


Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 19.01.2018r., Repertorium A nr 363/2018. W dniu 19.01.2018r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach na którym podjęte zostały uchwały nr 1/2018 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia nowego brzmienia aktu założycielskiego Spółki. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej.
Przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisów kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych oraz:
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000195957
wpisu w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, Nr REGON 278165760
decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP 631-23-97-074

Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XIV/244/2003 z dnia 01 grudnia 2003r., w oparciu o art. 18 ust. 2, pkt.9 lit. f, lit. g, lit.h ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 oraz art.22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( DzU. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z póź. zm.) utworzyła Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Gliwice, należących do zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.