Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Przedmiot działalności


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest eksploatacja i prowadzenie miejskiego składowiska odpadów, unieszkodliwianie nieczystości oraz produkcja energii elektrycznej. Obszar działania spółki formalnie obejmuje Gminę Gliwice.

Przedmiot działalności Spółki został określony w Akcie Założycielskim Spółki z dnia 19 grudnia 2003r. - repertorium A nr 6957/2003.

W dniu 19.01.2018r.odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp.z o.o. w Gliwicach na którym podjęte zostały uchwały nr 1/2018 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia nowego brzmienia aktu założycielskiego Spółki.

Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej – Akt notarialny z dnia 19.01.2018r. - repertorium A nr 363/2018


Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
2) PKD 01.19.Z Pozostałe rolne inne niż wieloletnie,
3) PKD 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,
4) PKD 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
5) PKD 01.30.Z Rozmnażanie roślin,
6) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
7) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
8) PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
9) PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
10) PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
11) PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
12) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
13) PKD 16.10.Z Produkcja wyborów tartacznych,
14) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
15) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
16) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
17) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
18) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
19) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
20) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
21) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
22) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
23) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
24) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
25) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
26) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
27) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
28) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
29) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
30) PKD 43.31.Z Tynkowanie,
31) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
32) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
33) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
34) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
35) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
36) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37) PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
38) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
39) PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczny kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
40) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
41) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
42) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Jeżeli do prowadzenia działalności konieczna jest koncesja lub pozwolenie Spółka rozpocznie działalność po otrzymaniu stosownej koncesji lub pozwolenia.


Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.