Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

KOMPETENCJE ZARZĄDU

Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.


  § 24

  1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
  2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
  3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza Spółki, z tym że pierwszego Prezesa powołuje Zgromadzenie Wspólników.
  4. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
  5. Mandat Prezesa Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
  6. Prezes Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
  7. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierana z Prezesem Zarządu przewiduje co najmniej:
  a) czas obowiązywania umowy nie dłuższy niż czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
  b) obowiązek świadczenia osobistego przez Prezesa Zarządu , bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
  c) możliwość wypowiedzenia przez Strony umowy, z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia, nie dłuższego jednak niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
  d) postanowienie przewidujące, że Prezes Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  e) obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji.
  § 25

  1. Zarząd Spółki jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego aktu, regulaminem Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
  2. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  3. Prokury udziela i odwołuje Zarząd Spółki.
  4. Członkowie Zarządu związani są postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest zobowiązany, niezależnie od nieograniczonego prawa do reprezentowania Spółki, uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgodę Zgromadzenia Wspólników przed realizacją następujących czynności:
  a) nabyciem lub rozporządzeniem nieruchomościami, prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do podjęcia takich czynności, których wartość przekracza 25.000,00 EUR,
  b) nabyciem innego przedsiębiorstwa, zbyciem lub wydzierżawieniem przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  c) nabyciem udziałów lub akcji albo uczestnictwem w innych spółkach wymienionych w kodeksie spółek handlowych,
  d) zawarciem umowy o zarządzanie spółką.
  5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać, w stosunkach wewnętrznych spółki, uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem następujących czynności:
  a) zakupem środków trwałych lub podjęciem działań budowlanych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy, wzniesienia urządzeń trwale z gruntem związanych, jeżeli nie zostały one uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych, a ich wartość przekracza 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) każdorazowo,
  b) udzielaniem poręczeń wszelkiego rodzaju, zaciąganiem kredytu oraz przejęciem zobowiązań osób trzecich ponad 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro),
  c) zatrudnianiem pracowników z wynagrodzeniem przewyższającym kwotę, od której nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jak również udzielanie przyrzeczeń zaopatrzenia emerytalnego,
  d) rozpoczęciem działalności w nowych branżach, zawieraniem lub rozwiązywaniem w szczególności umów najmu lub dzierżawy, z wynagrodzeniem lub czynszem o równowartości powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) rocznie lub jednorazowo albo okresem obowiązywania powyżej 3 lat,
  e) istotną zmianą dotyczącą struktury prowadzonego przedsiębiorstwa, świadczonych usług i zbytu,
  f) wdaniem się w spór prawny powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro),
  g) podjęciem wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym,
  h) realizacją prawa głosu w spółkach powiązanych,
  i) nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej,
  j) czynności prawnej z osobami bliskimi członków zarządu (pozostającymi z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli) lub przedsiębiorcami powiązanymi i dominującymi,
  k) zawieraniem porozumień z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy, które związane byłyby z istotnymi skutkami finansowymi,
  l) nabywaniem i udzielaniem praw chronionych albo licencji, o wartości powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro), chyba że owo nabycie bądź udzielenie zostało przewidziane w planie finansowym lub inwestycyjnym spółki.
  6. W przypadkach niecierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonać czynności wymienionych wyżej w ust. 5 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczo. Rada Nadzorcza może udzielić członkom Zarządu generalnej i uprzedniej zgody na wykonywanie poszczególnych czynności lub rodzajów czynności.

  § 26

  1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
  2. Do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

  § 27

  Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.


  Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.