Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów
Sp.z o.o.

  § 17
  1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
  2. Do czasu udostępnienia udziałów osobom trzecim, uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników sprawuje Prezydent Miasta.
  3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
  4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników (wspólnika) przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
  5. Rada nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  a) Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w ust.3,
  b) Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.4.

  § 18
  1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
  2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.
  3. Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Wspólników.

  § 19
  Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. Zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Spółki,
  3. Podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia straty,
  4. Zmiana aktu założycielskiego Spółki,
  5. Połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  7. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  8. Umorzenie udziałów,
  9. Podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
  10. Udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady,
  12. Ustalenie zasad przyznawania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia stałego (wynagrodzenie miesięczne podstawowe) oraz wynagrodzenia zmiennego (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki,
  13. Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
  14. Decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  15. Tworzenie funduszy celowych,
  16. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
  17. Udzielania zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych,
  18. Wybór podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  19. Zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjno-remontowych.


  Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.