Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.  § 20
  1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników.
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
  3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.
  4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, a także inni pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
  5. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, winien on być uzupełniony w obowiązującym trybie w terminie jednego miesiąca.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję.

  § 21
  1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
  3. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

  § 22
  Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:
  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki.
  2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia strat.
  3. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w pkt. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników.
  4. Stawianie wniosków do Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
  5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki.
  6. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu oraz wykonywanie wobec niego innych czynności związanych z przedmiotowymi umowami.
  7. Opiniowanie wszelkich spraw finansowych i inwestycyjnych spółki kierowanych na obrady zgromadzenia wspólników.
  8. O zamiarze odwołania Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza musi poinformować Zgromadzenie Wspólników co najmniej na 21 dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu.
  9. Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu.
  10. Określanie szczegółowych celów zarządczych dla Prezesa Zarządu, a także ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
  11. Ustalanie wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki), w oparciu o poziom realizacji celów zarządczych.

  § 23
  1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady . Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 (czternaście ) dni od daty złożenia wniosku.
  2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej dwóch członków Rady.
  3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
  4. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru samodzielnie.


  Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.