Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

www.skladowiskogliwice.pl

Strona główna

Nazwa: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.


Adres:
Siedziba spółki: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36

Składowisko: 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka

NIP
6312397074

Regon
278165760

KRS
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców po numerem 0000195957. Rejestracja Spółki nastąpiła dnia 19.02.2004r. Spółka powstała zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z dnia 12.12.2003r. Repertorium A nr 6957/2003 i do dnia rejestracji prowadziła działalność jako Spółka w organizacji.
W dniu 19.01.2018r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach na którym podjęte zostały uchwały nr 1/2018 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia nowego brzmienia aktu założycielskiego Spółki. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej – Akt notarialny z dnia 19.01.2018r. - repertorium A nr 363/2018

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski O/GLIWICE 83 1050 1285 1000 0022 7707 4353

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego wynosi 23 924 000,00 PLN. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 47 848 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Gliwice.

Godziny załatwiania spraw
Godziny załatwiania spraw w Dyrekcji przy ul. Zwycięstwa 36 w Gliwicach :
od poniedziałku do piątku 08.00 – 15.00
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na składowisku jest czynny w godzinach :
od poniedziałku do piątku od 7.00- 17.00
w soboty od 7.00- 13.00
Składowisko odpadów czynnej jest w godzinanch :
od poniedziałku do piątku od 6.00- 18.00
w soboty od 6.00- 14.00
w niedziele i święta składowisko jest nieczynne.

Kontakt

Sekretariat:
tel.: 32 / 332 40 19, 32/ 331 61 99
fax.: 32 / 231 62 12
e-mail:sekretariat@skladowiskogliwice.pl
Księgowość:
tel.: 032/ 230 85 73
e-mail:ksiegowosc@skladowiskogliwice.pl
Składowisko odpadów - waga
ul. Rybnicka
44-100 Gliwice
tel. kom.: 668 136 080
strona www: www.skladowiskogliwice.pl
Dane GPS:
N: 50o 15`36,93
E: 18o 39`58,99